Inregistrarea căsătoriei

 

Inregistrarea Casatoriei

Informaţii generale despre căsătoria civilă

- Căsătoria se  încheie la sediul Primariei Comunei Bals - Serviciului de Stare Civilă  dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în Comuna Bals . Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii).
   
-
Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele  înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

-
Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 23 august 2014 puteţi depune dosarul în data  de JOI, 14 august 2014; 

- Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

- În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
1. Regimul comunităţii legale
2. Regimul separaţiei de bunuri
3. Regimul comunităţii convenţionale 

     
     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.
Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil
- Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

a) numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );
b) numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);
c) numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu  Popescu sau Popescu  Ionescu);
d) unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu  şi soţia Ionescu Popescu)


- La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil,         NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.
- Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
- La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.
- Taxă de căsătorie în zilele nelucrătoare:  50 lei pentru ziua de sâmbătă si duminică se achită la casieria primariei Bals.

ACTE NECESARE

1. Acte identitate valabile ale ambilor soţi (original şi copie xerox). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul  sau reşedinţa în municipiul Iaşi;
2. Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie xerox);   
3. Certificate medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă « se poate căsători »; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
4. Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă; 
5. Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (copie xerox);
După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

•   Certificatul de deces al soţului/soţiei şi o copie xerox a certificatului  de căsătorie;
•   Sentinţa / sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile;
•   Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
•    Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă).

- Nu se percepe  taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare.
- Nu se percepe taxă / nu asigurăm servicii foto-video.

Persoanal compartiment:

D-na ROMANIUC MIHAELA-GABRIELA - Ofiter stare civila

Telefon: 0232740067