Componenta Consiliul Local Bals

Componenta Consiliului Local al Comunei Bals, Jud. Iasi

Nr. Crt.
Numele si Prenumele
Functia
Apartenenta politica
Localitatea de domiciliu

1

MANUCA PETRU
Viceprimar
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

2

BAETU VASILE

Consilier
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

3

ROMANIUC COSTEL

Consilier
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

4

BALTEANU FLORIN

Consilier
Boureni, Com. Bals, Jud. Iasi

5

BARHAN MIHAI

Consilier
Boureni, Com. Bals, Jud. Iasi
6

VOICU VLAD-CONSTANTIN

Consilier
Boureni, Com. Bals, Jud. Iasi
7

CIBOTARU MARIA-MAGDALENA

Consilier
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

8

CODAU RODICA

Consilier
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

9

ROMANIUC VALERICA-SIMONA

Consilier
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

10

PRALEA CONSTANTIN

Consilier
Boureni, Com. Bals, Jud. Iasi

11

HAMCIUC VASILE

Consilier
Bals, Com. Bals, Jud. Iasi

12

ACATRINEI CRISTIAN-DANUT

Consilier
Boureni, Com. Bals, Jud. Iasi
13

JIPA PETRACHE

Consilier
Boureni, Com. Bals, Jud. Iasi

PROCESE VERBALE SEDINTA CONSILIUL LOCAL BALS pe anul 2017

- Sedinta de consiliu local are loc in ultima zi de joi a fiecarei luni incapand cu ora 15:00.

- Sedinta de consiliu local este o sednta publica si poate participa la lucrarile sedintei persoanele interesate din comuna Bals si nu numai, cu conditia ca pe tot parcursul sedintei sa pastreze linistea, urmand ca la finalul sedintei sa se inscrie la cuvant si apoi sa puna intrebari consiliului local.

- Sedinta se inregistreaza in format audio si este pastrata la arhiva primariei comunei Bals.

Consoliul Local al Comunei Bals functioneaza dupa urmatoarele acte noramtive

 

Consiliul Local

Nr. crt.

Tipul actului normativ
(Lege, Ordonanță de Guvern – O.G., Ordonanță de Urgență – O.U.G., Hotărâre de Guvern – H.G., Ordin, Hotărâre de Consiliu Local – H.C.L. etc.)

Nr. și anul actului normativ

Denumirea actului normativ

1

Lege

215/2001

Legea administraţiei publice locale, republicată

2

Lege

52/2003

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

3

Lege

350/2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

4

Lege

50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată

5

Lege

18/1991

Legea fondului funciar, republicată

6

Lege

213/1998

privind bunurile proprietate publică

7

Lege

273/2006

privind finanţele publice locale

8

Lege

393/2004

privind Statutul aleşilor locali

9

Lege

227/2015

privind Codul fiscal

10

Lege

15/2003

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată

11

Lege

1/2011

Legea educaţiei naţionale

12

Lege

24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13

Lege

241/2006

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată

14

Lege

38/2003

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

15

Lege

92/2007

Legea serviciilor de transport public local

16

O.U.G.

18/2009

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

17

O.U.G.

64/2009

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

18

O.U.G.

54/2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

19

H.G.

525/1996

pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată

20

H.G.

1349/2001

privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi

21

H.G.

28/2008

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

22

Ordin

2701/2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

23

Ordin

863/2008

pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

24

Ordin

597/2008

privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative