Resurse umane

 

- Veniturile salariale pe functii si grupe martie 2018

- Veniturile salariale pe functii si grupe septembrie 2017

OPIS LEGISLATIV
acte normative ce privesc organizarea și funcționarea
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Balș

Resurse Umane Salarizare

Nr. crt.

Tipul actului normativ
(Lege, Ordonanță de Guvern – O.G., Ordonanță de Urgență – O.U.G., Hotărâre de Guvern – H.G., Ordin, Hotărâre de Consiliu Local – H.C.L. etc.)

Nr. și anul actului normativ

Denumirea actului normativ

1

Lege

188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

2

Lege

7/2004

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3

Lege

477/2004

privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4

Lege

53/2003

Codul muncii, republicată;

5

Lege

153/2017

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

6

Lege

161/2003

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

7

Lege

554/2004

Legea contenciosului administrativ;

8

Lege

285/2010

privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

9

Lege

215/2001

Legea administraţiei publice locale, republicată;

10

Lege

202/2002

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;

11

Lege

210/1999

Legea concediului paternal;

12

O.G.

9/2008

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;

13

O.G.

10/2008

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

14

O.G.

80/2003

privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor;

15

O.G.

6/2007

privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

16

O.U.G.

96/2003

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;

17

O.U.G.

148/2005

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;

18

O.U.G.

158/2005

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

19

O.U.G.

92/2008

privind statutul funcţionarului public denumit manager public;

20

H.G.

250/1992

privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată;

21

H.G.

611/2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

22

H.G.

432/2004

privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;

23

H.G.

833/2007

privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

24

H.G.

1000/2006

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată;

25

H.G.

1066/2008

pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;

26

H.G.

1344/2007

privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;

27

H.G.

286/2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

28

H.G.

1021/2004

pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

29

H.G.

1364/2006

pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;

30

Ordin

7660/2006

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

31

Ordin

400/2015

pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

32

H.C.L.

10/29.01.2015

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași;

33

H.C.L.

118/30.07.2013

privind aprobarea Regulamentului Intern și Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași;

34

Procedura de proces – Managementul resurselor umane COD: PP-02;

35

Proceduri operaționale în cadrul Sistemului de Control Managerial Intern;

Personal compartiment:

D-l CARARE CATALIN-CONSTANTIN - consilier debutant

Telefon : 0232740067